SC-3000
Chuugaku Hisshuu Eibunpou - Chuugaku 1 nen
Sega 1983

Chuugaku Hisshuu Eibunpou - Chuugaku 2 nen
Sega 1983

Chuugaku Hisshuu Eisakubun - Chuugaku 1 nen
Sega 1983

Chuugaku Hisshuu Eisakubun - Chuugaku 2 nen
Sega 1983

Chuugaku Hisshuu Eitango - Chuugaku 1 nen
Sega 1983

Chuugaku Hisshuu Eitango - Chuugaku 2 nen
Sega 1983

Home Basic
Sega 1985

Kagaku - Gensokigou Master
Sega 1983

Music
Sega

Nihonshi Nenpyou
Sega 1983

Sekaishi Nenpyou
Sega 1984

Tanoshii Sansuu - Shougaku 4 nen Jou
Sega 1983

Tanoshii Sansuu - Shougaku 4 nen Ge
Sega 1984

Tanoshii Sansuu - Shougaku 5 nen Jou
Sega 1984

Tanoshii Sansuu - Shougaku 5 nen Ge
Sega 1984

Tanoshii Sansuu - Shougaku 6 nen Jou
Sega 1984

Tanoshii Sansuu - Shougaku 6 nen Ge
Sega 1984

Uranai Angel Cutie
Sega 1984