Hey You, Pikachu!
ピカチュウげんきでちゅう Pikachu Genki de Chuu
Title Screen
Screenshot
Screenshot
Publisher: Nintendo Release: 2000