Tarzan
Tarzan
Title Screen
screenshot/01048r.png
Screenshot
screenshot/01049r.png
Screenshot
screenshot/01050r.png
Publisher: Activision Release: 2000