Mortal Kombat Trilogy
Mortal Kombat Trilogy
Title Screen
Screenshot
Screenshot
Publisher: Midway Games (NA) GT Interactive (EU) Release: 1996 (NA) 1997 (EU)