Killer Instinct Gold
Killer Instinct Gold
Title Screen
Screenshot
Screenshot
Publisher: Nintendo Release: 1996