In Fisherman Bass Hunter 64
In Fisherman Bass Hunter 64
Title Screen
Screenshot
Screenshot
Publisher: Take-Two Interactive Release: 1999