title:ラドラの伝説
Ladla no Densetsu
system:MSX
MSXマガジン (MSX Magazine) release: 1988 media: Floppy Disk TAKERU