title:Congo Bongo
Congo Bongo
screenshot/02004.png
screenshot/02005.png
screenshot/02006.png
system:MSX
Philips release: 1983 media: Cassette tape