Yu Yu Hakusho Ghostfiles Tournament Tactics
Yu Yu Hakusho Ghostfiles Tournament Tactics
Publisher: Atari Release: 2004 (NA) 2005 (EU)