NARUTO 最強忍者 大結集2
Naruto Saikyou Ninja Daikesshuu 2 * Naruto Ninja Council 2
Publisher: トミー Release: 2004.04.29