NARUTO 忍術全開! 最強忍者 大結集
Naruto Ninjutsu Zenkai! Saikyou Ninja Daikesshuu * Naruto Ninja Council
Publisher: トミー Release: 2003.05.01