Exit
Title Screen
Screenshot
Screenshot
テーマパーク
Theme Park
Publisher: Electronic Arts Victor (JPN) Electronic Arts (NA/EU) Release: July,21 1995 (JPN) 1994 (NA/EU)