Exit
Title Screen
Screenshot
Screenshot
Dの食卓
D no Shokutaku * D
Publisher: Sanei Shobo Publishing (JPN) Panasonic (NA) Release: April,1 1995 (JPN) 1995 (NA)